Dvoručna prstna azbuka gluvih Srbije
Usvojena na sastanku Komisije (22.12.2011. godine)

Potvrđena na sastanku Izvršnog odbora SGNS (10. februara 2012. godine)