Info vodič “USLUGA PODRŠKE MOBILNOSTI, KOMUNIKACIJE I INFORMISANJE NA ZNAKOVNOM JEZIKU ZA OSI“ odobrene odlukom Direktora Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Vršac za angažovanje i sprovođenje javnog rada za osobe sa invaliditetom br.3609-10170-1/2022. od 25.03.2022.godina.

Opis javnog rada;
''Usluga podrške mobilnosti, komunikacije i informisanje na znakovnomj jeziku za OSI'' pruža podršku korisniku usluge u održavanju i unapređivanju kvaliteta njegovog/njenog života, uklanjanja komunikacionih barijera kroz održavanje što većeg stepena samostalnog života uz aktivno učestvovanje u zajednici. Ovom uslugom na znakovnom jeziku se obezbeđuje odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnik fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći tumača za znakovni jezik koja je istovremeno lična i praktična.

Specifikacija usluga koje pružamo na srpski znakovni jezik, artikulacija- čitanje sa usana, pantomima, gestikulacija, crtanje.
• Prevođenje i tumačenje u zdravstvu, seoskim ambulantima, u pristupanju terapeutskim i zdravstvenim uslugama, Gerentološkom centru,
• Tumačenje u postupcima pred Sudom, kod advokata, Notara, Izvršitelja,
• Tumačenje u Policiji, Saobraćajnoj policiji,
• Tumačenje u komunikaciji sa organima Lokalne samouprave i drugim zvaničnim telima / Grad, PIO, RFZO, poreske uprave, centar za socijalni rad, u školama gde su deca sa oštećenim sluhom i govorom u inkluziji obrazovanja i drg.institucijama.../
• Tumačenje u proceduri sastavljanja zvaničnih dokumenata /testamenti, ugovori.../
• Tumačenje pri zapošljavanju, traženju posla, pisanje lične biografije, radzgovor kod poslodavca, učestvovanje sa licem sa oštećenim sluhom i govorom u NSZ koja organizuje seminare, predavanjima itd. na Znakovnom jeziku,
• Individualne potrebe kao podrška samostalnom životu /korišćenje javnih servisa, žalbe, reklamacije, pozivanje kol centara, prevod raznih dokumenata, pisma, roditeljski sastanci u školama, bankama, trgovinama, itd....
• Tumačenje u formalnom obrazovanju,
• Tumačenja u neformalnom obrazovanju, stručnim obukama i radionicama,
• Tumačenja pri obavljanju različitih radnih aktivnosti i profesionalnih obaveza,
/ Radno angažovanje i zapošljavanje OSI-om na otvorenom tržištu rada, cilj programa obuke je osposobljavanje stručnih radnika volontera za sprovođenje programa radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama OSI-om na otvorenom tržištu rada, koji podrazumeva pripremu OSI-om, njihovih roditelja i poslodavaca za pomenuti program/. Priprema OSI-om za program radnog angažovanja i zapošljavanja Trening, Komunikacija, Socijalizacija, Psihološka priprema Izbor i pronalaženje radnog mesta za OSI-om, Zastupanje OSI-om u pronalaženju poslova, Prepreke u radnom angažovanju i zapošljavanju OSI-om, Lobiranje poslodavaca – zakonska regulativa za OSI-om
• Prevodi konferencija i sastanaka,
• Kulturni događaji /pozorišta, književne večeri, izložbe, muzeji itd...,
• Društveni dogadjaji /proslave, skupovi.../,
• Sportski događaji,
• Mediji
• Verski događaji
za potrebe podrške samostalnom životu prevođenje pisama, podnesaka (molbi, žalbi, dopisa..), telefonskih razgovora i sve to radi lakše komunikacije i uključivanja u društveni život zajednice. Ove usluge omogućavaju uvažavanje jednog od osnovnih ljudskih prava, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i pravo da se primaju i šire informacije.

Kontakt telefon
Zoran Jevtić Tumač 065 290 290 9
Miloranka Čurćin prevodilac 063 84 99 507
Smilja Vesić administrator 060 423 99 78